Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 1 w Radzyminie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.przedszkole1.radzymin.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

Nie opisane  zdjęcia,

Niejednolity kolor czcionki ,

skany na stronie .

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Urszula Nacios, adres poczty elektronicznej przedszkole1@radzymin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 786 50 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 1 w Radzyminie  ma siedzibę przy ul. Batorego 10. Budynek częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu, w tym poruszających się na wózku, w zakresie dostępu do pomieszczeń na parterze. Do wnętrza można dostać się schodami lub podjazdem dla niepełnosprawnych. Przy drzwiach znajduje się domofon oraz dzwonek dla osób niepełnosprawnych. Schody oraz brak pochylni uniemożliwiają dostęp do wyższej kondygnacji budynku (I piętro) osobom nieporuszającym się samodzielnie oraz znacząco utrudniają dostęp osobom z ograniczoną swobodą w poruszaniu. Budynek nie posiada windy ani innych urządzeń wspomagających komunikację pionową. Przedszkole zapewnia możliwość bezpośredniej obsługi przez pracowników po ich zawezwaniu, jest do tego celu dzwonek na zewnątrz budynku. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Brak urządzeń ułatwiających słyszenie przez osoby niedosłyszące (pętle indukcyjne).Pomieszczenia sanitarne nie są dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych, brak uchwytów, odpowiednich baterii, itd. W pomieszczeniach sanitarnych brak instalacji wezwania pomocy. Brak oznaczeń dla osób słabowidzących lub ociemniałych, zarówno w zakresie odpowiednich informacji tekstowych jak i wyróżników w architekturze budynku, ułatwiających odnajdywanie drogi do wskazanych pomieszczeń. Brak informacji fonicznych, graficznych oraz w języku Brajla o sposobie zachowania w sytuacji potrzeby wezwania obsługi lub załatwieniu sprawy w urzędzie przez osobę niepełnosprawną ruchowo, z upośledzeniem słuchu lub wzroku. W sytuacji konieczności ewakuacji osób z budynku nie posiada on procedur związanych z ewakuacją osób niepełnosprawnych. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny